Yondering en haar informatie-leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicaties op www.yondering.nl en haar blog. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Yondering en haar informatieaanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Yondering is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is ze evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst.

Het is mogelijk dat Yondering een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is puur informatief en Yondering is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor de gevolgen die het gebruik van de link met zich meebrengen.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of strijdigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Alle mails worden zorgvuldig samengesteld en Yondering is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens Yondering de mail verstuurd heeft.

ERNA REIKEN
0624 978 220

erna@yondering.nl
Postadres:
Polderdijk 4
6914 KJ HERWEN


Regelmatig door Yondering geïnspireerd worden in creatief en innovatief denken? Vul hier je naam en e-mailadres in.

Naam:

E-mail:

© Yondering | disclaimer | privacy reglement | KvK 60155981 | vormgeving © Ontwerpstation